42. dnevi slovenskih pravnikov

Kaj?

Dnevi slovenskih pravnikov so strokovno srečanje z dolgoletno tradicijo. Namenjeni so izmenjavi strokovnih mnenj, poglabljanju znanja in spoznavanju novosti z vseh pravnih področij.

Kdaj?

13. do 15. oktobra 2016

Kje?

Grand Hotel Bernardin, Portorož

Kdo?

60 priznanih strokovnjakov

O DNEVIH

Dnevi slovenskih pravnikov so strokovno srečanje z dolgoletno tradicijo.

Povzetek

Namenjeni so izmenjavi strokovnih mnenj, poglabljanju znanja in spoznavanju novosti z vseh pravnih področij. Dnevi so tudi priložnost za mreženje in navezovanje novih stikov. Organizatorji dogodka: Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, IUS SOFTWARE d.o.o. (GV Založba).

Komu so dnevi pravnikov namenjeni?

Na dogodku v Portorožu bodo zbrani sodniki, tožilci, odvetniki, notarji, korporacijski pravniki, vodje kadrovskih služb, pravniki
iz javne uprave, univerzitetni profesorji, …

Kaj pridobim z udeležbo?

Novo znanje, posredovane izkušnje in dobro prakso, rešitve problemov iz prakse, mreženje in širjenje kroga kolegov iz stroke, druženje in odličen večerni dogodek.

Prijavite se na Dneve slovenskih pravnikov in si zagotovite sedež!

 

 

PROGRAM

PROGRAM IN URNIK KONFERENCE

Prenesite_si_program

Četrtek, 13. oktober
9.00–9.30 sprejem udeležencev  
9.30–12.00 1. in 2. sekcija  
  1. sekcija Aktualna vprašanja delovnega prava
vodja: dr. Darja Senčur Peček
Dvorana A
     
  – Agencijski in napoteni delavci   dr. Katarina Kresal Šoltes  
  – Koliko varstva pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prihodnje   dr. Barbara Kresal  
  – Delovno pravo v dobi informacijske tehnologije   dr. Luka Tičar  
  – ZDR-1 v luči novejše sodne prakse   Biserka Kogej Dmitrovič  
  – Vpliv prava EU na slovensko delovno pravo   dr. Darja Senčur Peček  
     
  2. sekcija Posebni del kazenskega prava – aktualna vprašanja teorije in sodne prakse
vodja: dr. Damjan Korošec
Dvorana C
  – Spolno kazensko pravo   dr. Damjan Korošec  
  – Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost   dr. Katja Filipčič  
  – Nekateri teoretični in praktični vidiki zavarovane dobrine pri menedžerskem deliktu po 240. členu KZ-1   mag. Jože Kozina  
  – Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ-1   Uroš Čop  
     
12.00–13.00 odmor  
     
13.00–16.00 3. in 4. sekcija  
  3. sekcija Korporativno upravljanje v javnem sektorju
vodja: dr. Rado Bohinc
Dvorana A
  – Kritična analiza modelov upravljanja v javnem sektorju v RS: državna in javna podjetja, javni zavodi, javne agencije, javni skladi   dr. Rado Bohinc  
  – Upravljanje državnih podjetij v lasti SDH, pravna razmerja do ustanovitelja, kadrovski postopki ter implementacija priporočil in kodeksov upravljanja   mag. Anja Strojin Štampar  
  – Modeli upravljanja javnih podjetij v lasti občine: pogodbeni koncern, holding   dr. Borut Bratina  
  – Odgovornost države ali občine kot kontrolnega, večinskega delničarja v javnih podjetjih in podjetjih v javni lasti    dr. Peter Podgorelec  
  – Odprta vprašanja upravljanja javnih zavodov   dr. Bojan Tičar  
     
  4. sekcija Ureditev istospolnih partnerstev in družin v slovenskem in tujih pravnih redih
vodji: dr. Barbara Rajgelj in dr. Neža Kogovšek Šalamon
Dvorana C
  – Primerjava pravic, dolžnosti in pravnih položajev partnerjev istega in različnega spola v Republiki Sloveniji   dr. Barbara Rajgelj  
  – Posvojitev otrok v istospolnih partnerstvih v slovenskem pravnem redu   dr. Barbara Novak  
  – Postopek posvojitve in najboljša korist otroka   Sendi Murgel  
  – Pravice istospolno usmerjenih oseb in njihovih otrok v praksi ESČP in Sodišča EU   dr. Neža Kogovšek Šalamon  
  – Odločitve avstrijskega ustavnega sodišča na področju pravic istospolno usmerjenih oseb   dr. Helmut Graupner  
     
16.00–16.30 odmor  
     
16.30–18.30 Okrogla miza 1 Dvorana A+C
  (Kazenska) odgovornost bankirjev za slabe bančne kredite
vodja: dr. Franjo Štiblar
 
  Sodelujejo: dr. Franjo Štiblar, Nastja Kvas, dr. Zvonko Fišer, dr. France Arhar, dr. Lojze Ude  
     
20.00 podelitev priznanj Zveze društev pravnikov Slovenije  
     

Petek, 14. oktober
9.00–12.00 5. in 6. sekcija  
  5. sekcija Finančna zavarovanja
vodja: dr. Renato Vrenčur
Dvorana A
  – Uveljavitev zastavne pravice s prodajo   dr. Nina Plavšak  
  – Uveljavitev zastavne pravice s prevzemom zavarovanja   dr. Renato Vrenčur  
  – Uveljavitev finančnih zavarovanj v praksi   Marko Zaman  
  – Ureditev finančnih zavarovanj v primerljivih pravnih redih   mag. Miha Šlamberger  
     
  6. sekcija Izbrana vprašanja begunske in migrantske krize
vodji: dr. Vasilka Sancin in dr. Saša Zagorc
Dvorana C
  – Uvodni nagovor: mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica za notranje zadeve  
  – Mednarodnopravni okvir begunske in migrantske problematike   dr. Vasilka Sancin  
  – Preselitve in premestitve beguncev: prevroč kostanj za Evropo?   dr. Saša Zagorc  
  – Perspektive razvoja skupnega evropskega azilnega sistema: med človekovimi pravicami in nadzorom   dr. Neža Kogovšek Šalamon  
  – Izbor izzivov ESČP in Sodišča EU na področju mednarodne zaščite beguncev in tujcev v postopkih vračanja, v povezavi s sodno prakso v Sloveniji   
  dr. Boštjan Zalar
 
  – »Blišč in beda« azilnega prava   mag. Matevž Krivic  
     
12.00–13.00 odmor  
     
13.00–16.00 7. in 8. sekcija  
  7. sekcija Odprta vprašanja javnega naročanja
vodja: dr. Vesna Kranjc
Dvorana A
  – Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije   dr. Rajko Pirnat  
  – Dostopnost pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo   Tanja Bratina  
  – Omejena uporaba pravil OZ v pogodbah o javnem naročanju   dr. Vesna Kranjc  
  – Vpogledi v dokumentacijo   Borut Smrdel  
  – Možne zlorabe pri dopolnjevanju ponudb   mag. Uroš Škufca  
     
  8. sekcija Odvzem premoženja – med pravom in voljo večine
vodji: Nika Hudej in Iztok Ščernjavič
Dvorana C
  – Naše pravo in pravo ljudstvo: kako braniti ustavno demokracijo pred populizmom   dr. Matej Avbelj  
  – Četrta veja oblasti: kdo jo izvoli   dr. Ali Žerdin  
  – Odprta vprašanja obdavčitve nenapovedanih dohodkov po 68.a členu ZDavP-2 dr.   Jernej Podlipnik  
  – Ustavne dileme odvzema premoženja nezakonitega izvora po ZOPNI   Nika Hudej, Iztok Ščernjavič  
  – Ali je odvzem premoženjske koristi v kazenskem postopku premalo učinkovit  Miha Šošić  
     
16.00–16.30 odmor  
     
16.30–18.30 Okrogla miza 2  
  Pravna ne-odgovornost odločevalcev za odločitve, tudi sodnic in sodnikov Dvorana A+C
  Ali res ni pravno pomembne razlike med (dopustnim) »pravnim stališčem« in (nesprejemljivo) »očitno pravno nevzdržno odločitvijo«  
  vodja: dr. Andraž Teršek  
     
  Sodelujejo: dr. Matej Avbelj, dr. Jurij Toplak, dr. Saša Zagorc, Tomaž Pavčnik, dr. Marko Novak  
     

Sobota, 15. oktober
9.00–12.00 9. in 10. sekcija  
  9. sekcija Nova prostorska in gradbena zakonodaja
vodja: Franci Gerbec
Dvorana A
  – Temeljna izhodišča, cilji in načela nove prostorske in gradbene zakonodaje   Luka Ivanič  
  – Mehanizmi in ukrepi zemljiške politike na območjih stavbnih zemljišč   Leon Kobetič  
  – Ključni poudarki novega sistema urejanja prostora   dr. Aleš Mlakar  
  – Vloga poklicne zbornice na področju graditve objektov in gradbenega inženirstva
  mag. Barbara Škraba Flis
 
  – Postopki sprejemanja občinskih in državnih prostorskih načrtov   mag. Jelka Hudoklin  
  – Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja, strokovno izvedenstvo in varovanje javnega interesa   Franci Gerbec  
     
  10. sekcija Nove dimenzije urejanja zapuščin
vodja: dr. Vesna Rijavec
Dvorana C
  – Evropsko potrdilo o dedovanju – pravna narava in učinki (vprašanje ustreznosti potrdila za vpis spremembe lastnika v javnih registrih)   dr. Vesna Rijavec  
  – Novi režim načrtovanja dedovanja s čezmejnim elementom – pomen Evropske uredbe o dedovanju   dr. Tjaša Ivanc  
  – Dednopravne pogodbe s poudarkom na sporazumu o odpovedi neuvedenemu dedovanju   Bojan Podgoršek  
  – Problematika zadolžene zapuščine (npr. separatio bonorum)   dr. Viktorija Žnidaršič Skubic  

Lokacija

Najbližje prenočišče


bernardin_nov1

Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, SI-6320 Portorož
Telefon +386 5 690 7000

Oglejte si lokacijo na zemljevidu

 

Kotizacija


 

 

 

Celotna kotizacija

420 EUR

+DDV

 

 

 

 

Vodje sekcij

dr. Darja Senčur Peček

Pravna fakulteta v Mariboru

dr. Darja Senčur Peček

Pravna fakulteta v Mariboru

dr. Damjan Korošec

Pravna fakulteta v Ljubljani

dr. Damjan Korošec

Pravna fakulteta v Ljubljani

dr. Rado Bohinc

Fakulteta za družbene vede v Ljubljani

dr. Rado Bohinc

Fakulteta za družbene vede v Ljubljani

dr. Barbara Rajgelj

Fakulteta za družbene vede v Ljubljani

dr. Barbara Rajgelj

Fakulteta za družbene vede v Ljubljani

dr. Neža Kogovšek Šalamon

Mirovni inštitut v Ljubljani

dr. Neža Kogovšek Šalamon

Mirovni inštitut v Ljubljani

dr. Franjo Štiblar

Pravna fakulteta v Ljubljani

dr. Franjo Štiblar

Pravna fakulteta v Ljubljani

dr. Renato Vrenčur

Pravna fakulteta v Mariboru

dr. Renato Vrenčur

Pravna fakulteta v Mariboru

dr. Vasilka Sancin

Pravna fakulteta v Ljubljani

dr. Vasilka Sancin

Pravna fakulteta v Ljubljani

dr. Saša Zagorc

Pravna fakulteta v Ljubljani

dr. Saša Zagorc

Pravna fakulteta v Ljubljani

dr. Vesna Kranjc

Pravna fakulteta v Mariboru

dr. Vesna Kranjc

Pravna fakulteta v Mariboru

Nika Hudej

Vrhovno sodišče RS

Nika Hudej

Vrhovno sodišče RS

Iztok Ščernjavič

Odvetnik Iztok Ščernjavič

Iztok Ščernjavič

Odvetnik Iztok Ščernjavič

dr. Andraž Teršek

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Primorskem

dr. Andraž Teršek

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije na Primorskem

Franci Gerbec

Profundis d.o.o, Domžale

Franci Gerbec

Profundis d.o.o, Domžale

dr. Vesna Rijavec

Pravna fakulteta v Mariboru

dr. Vesna Rijavec

Pravna fakulteta v Mariboru

 

 

 

Prijava

Ime in priimek prijavitelja:*
E-pošta:*
Podjetje:
Davčna številka:
Naslov:*
Seznam udeležencev:*
Izbor kotizacije:*
Dodatne opcije:

Ne prezrite popusta za zgodnje prijave! Za zgodnje prijave do 15. avgusta 2016 vam priznamo 10-odstotni popust!

 

 

Sponzor

logo_at_vis_25_let_small

Medijski sponzorKontakt: dnevipravnikov@gvzalozba.si
Telefon: 01 30 91 813, 01 30 91 816
Organizatorji: Zveza društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije, IUS SOFTWARE d.o.o. (GV Založba)

© 2016 - Dnevi slovenskih pravnikov
jQuery("#typed_0").typer(["",]);